Karta rowerowa

Aby zdobyć kartę rowerową osoba niepełnoletnia musi:

  • Zdobyć odpowiednią wiedzę.
  • Zdać egzamin teoretyczny w formie testu pisemnego.
  • Zdać egzamin praktyczny polegający na przejeździe na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
  • Uzyskać pisemną zgodę rodziców.
  • Mieć ukończone 10 lat.

💥💥💥 WARTO PRZECZYTAĆ 💥💥💥

Co trzeba umieć na egzamin na kartę rowerową?

Dziecko musi wykazać się w nim znajomością przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, obsługi technicznej roweru, pierwszej pomocy i zasad jazdy na rowerze, a także ustalaniem kolejności przejazdu przez skrzyżowania. Do każdego pytania są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Test składa się z 25 i czas na udzielenie odpowiedzi to 35 minut.

Adresy przykładowych stron, na których można powtórzyć wiadomości i potrenować rozwiązywanie testów.

https://kartarowerowa.net.pl/

https://brd.edu.pl/brd2/index.html

Arkusz zaliczeń osoby która ubiega się o kartę rowerową, wypełniony danymi ucznia i podpisany w tabeli w miejscu zgody Rodzica lub Opiekuna prawnego można pobrać, wypełnić i dostarczyć do Sekretariatu szkoły.

PRZYPOMINAMY !!!

Gdy dojdzie do wypadku na drodze z udziałem rowerzysty, który nie posiada karty rowerowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, którym są objęte wszystkie dzieci i młodzież szkolna.

Komentowanie jest wyłączone.