REKRUTACJA

Dokumenty

ZASADY REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY
IM. ŚW. WINCENTEGO A PAULO W PABIANICACH

Krok 1 – Należy pobrać podanie, które umieszczone jest na stronie Internetowej.

Krok 2 – Następnie złożyć podpisany wniosek w sekretariacie szkoły.

Krok 3 – Zaproszenie na spotkanie dla kandydatów. Termin będzie umieszczony na stronie internetowej.

Przebieg spotkania:

– Dziecko będzie uczestniczyło w spotkaniu integracyjnym

– Rodzice w tym czasie spotkają się z księdzem Dyrektorem.

Krok 4 – Zakończenie postępowania rekrutacyjnego i poinformowanie Rodziców, czy kandydat został przyjęty do szkoły.

ZASADY REKRUTACJI

– Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauką dziecka w niepublicznej szkole im. Św. Wincentego a Paulo, przez złożenie podania w sekretariacie szkoły według wzoru zamieszczonego na stronie w Internecie

– warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest opinia wychowawcy grupy oraz pozytywny wynik dojrzałości szkolnej

– liczba miejsc jest ograniczona, przez co ważna jest kolejności zgłoszeń prowadzona w sekretariacie szkoły

– pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje rodzeństwu uczniów

– decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor, który drogą mailową lub telefonicznie powiadamia Rodziców

– przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy ze szkołą o świadczeniu usług edukacyjnych

– w przypadku gotowości zawarcia umowy należy złożyć w sekretariacie szkoły, dwa egzemplarze podpisane przez obojga Rodziców najpóźniej do końca miesiąca marca, roku w którym dziecko podejmuje naukę

– w terminie 7 dniu dni od podpisania umowy Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę wpisową na okres nauki

w klasach 1-4, kolejna opłata wpisowa na okres nauki od klasy 5-8 w następnych latach. Wysokość oraz zasady wpłaty określa Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych

– Rodzice uczniów zobowiązani są do uiszczania opłat czesnego do każdego 15-go dnia miesiąca

Komentowanie jest wyłączone.